Wereldfeest Leuven stoot 28 procent minder CO2 uit

Organisatoren compenseren de restuitstoot en zetten de teller op nul

Op zaterdag 28 mei 2016 vond in park De Bruul de 28ste editie plaats van het Leuvense Wereldfeest. Zo'n 10.000 mensen waren op de afspraak voor een kleurrijk en solidair feest. De organisatoren kozen er, met de steun van de Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant, voor om werk te maken van een eerste Low Impact Event, een festival met een zo klein mogelijke uitstoot aan broeikasgassen. Het is de bedoeling om tijdens de komende jaren verdere stappen vooruit te zetten. De organisatie Ecolife, die het Wereldfeest hierin begeleidt, bracht de CO2-uitstoot van het jongste Wereldfeest in kaart en stelde vast dat die uitstoot wel degelijk daalde ten opzichte van vorig jaar.

47 ton CO2 in 2015

Zolang we afhankelijk zijn van auto- en vrachtverkeer om onze materialen, artiesten, festivalgangers… ter plekke te krijgen zal het bijzonder moeilijk zijn om een feest te organiseren voor 10.000 mensen of meer, zonder noemenswaardige uitstoot. Ecolife berekende dat het Wereldfeest in 2015 een CO2-uitstoot kende van 47 ton. Dat is evenveel als de uitstoot van twee gemiddelde Vlaamse gezinnen op jaarbasis. Om tot dat resultaat te komen, werd de uitstoot van de verschillende onderdelen in kaart gebracht: de mobiliteit van de bezoekers, alle leveringen die ook de dagen ervoor en nadien gebeuren, het elektriciteitsverbruik, de impact van de catering en de eetstraat, de standhouders en natuurlijk ook de artiesten, die er soms een vliegtuigreis op hebben zitten om tot op het Wereldfeest te geraken. De grootste uitstoot was toe te schrijven aan de auto: Iets meer dan een vijfde van de bezoekers bleek met de wagen naar het Wereldfeest te komen. Zij vertegenwoordigden meer dan de helft van die 47 ton CO2.

Evenveel bezoekers met de wagen in 2016

De doelstelling voor 2016 – de eerste low impact editie – was uiteraard om die CO2-uitstoot naar beneden te halen. De organisatoren gingen daarbij op twee manieren te werk. Aan de ene kant werden er maatregelen genomen om de directe uitstoot te doen dalen. De catering werd grondig verduurzaamd, marktstandhouders mochten enkel nog met ledverlichting of spaarlampen werken, er werd beknibbeld op de kilometers van leveranciers... Maar de grootste uitdaging bestond erin om de bezoekers ervan te overtuigen om de auto thuis te laten en te kiezen voor een duurzaam alternatief (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer). Al deze inspanningen wierpen vruchten af, alleen bleek het moeilijk in om te grijpen op de mobiliteit van de bezoekers. Een steekproef wees uit dat net als vorig iets meer dan een vijfde van de bezoekers met de wagen naar het feest kwam. Ondanks een scherpe communicatie vanuit de organisatie, veranderde er dus vrij weinig . De andere inspanningen zorgden er wel voor dat de netto uitstoot van het feest met 7 ton CO2 afnam.

Bezoekers bespaarden samen 6 ton CO2

Hoe kwamen we dan aan die verdere daling van bijna 30%? Low Impact Man Steven Vromman werd bereid gevonden om peter te zijn van het eerste Low Impact Wereldfeest. Hij was het die voorstelde om de bezoekers van het Wereldfeest uit te dagen. Er werd bezoekers gevraagd een tegenprestatie te leveren en tijdens de maand na het feest de knip te zetten in de eigen CO2-uitstoot. Om dit mogelijk te maken werd er een engagementenkiosk ontwikkeld op de website van het Wereldfeest. Bezoekers konden er zich registreren en engagementen aangaan op het vlak van voeding, mobiliteit of energie. Een ploeg van Leuven Klimaaneutraal 2030 baatte tijdens het feest de engagementenkiosk uit en wist tachtig bezoekers te overhalen om zo'n engagement aan te gaan. Na die ene maand werden deze engagementen opgevolgd door de organisatie van het Wereldfeest.  Al die uitgevoerde engagementen samen blijken nog eens goed voor een besparing van 6 ton CO2, die we als een vorm van compensatie verrekenen in onze globale uitstoot. 

Zo komen we aan een eindresultaat van 34 ton CO2-uitstoot in 2016, oftewel een daling met 28 procent in vergelijking met de 47 ton van 2015.

De organisatoren zullen die restuitstoot van 34 ton CO2 nu compenseren via betrouwbare bosaanplantingsprojecten in Vlaanderen en Ecuador. Dit zal een flinke duit kosten, maar op die manier komt de teller van de CO2-uitstoot van het Wereldfeest alsnog op nul te staan. 

Voortgaan op de ingeslagen weg

Rome werd niet op één dag gebouwd. Het Wereldfeest zal tijdens de komende jaren een traject afleggen en de eigen en directe uitstoot verder naar beneden trachten te halen. Als we erin slagen om méér bezoekers te overhalen om de auto thuis te laten, valt er nog heel veel winst te boeken. Daar gaan we tijdens de komende jaren werk van maken. Het is overduidelijk dat het Wereldfeest voor een flink deel moet rekenen op het engagement van zijn bezoekers om de klimaatneutrale ambities verder waar te maken.

Info en contact: